Política de Menores

Os menores de ata 12 anos inclusive teñen entrada libre. A partir desa idade deberán pagar entrada e tamén deberán ir acompañados de seu/s pai/s ou un titor..

Os menores que teñan 16 ou 17 anos poden acceder nas mesmas condicións que un adulto fóra de que non se lles servirán bebidas alcohólicas.

Os menores de 16 anos (15 anos ou menos) teñen que acceder coa súa entrada, acompañados de adulto responsable e con autorización asinada e presentala xunto coa fotocopia do DNI do pai ou titor na taquilla do festival, onde se colocará unha pulseira identificativa ao menor. Pódese descargar aquí:

AUTORIZACIÓN MENORES DE 16

En ambos os casos, deberán acudir ao punto sinalizado de menores no acceso ao festival para que lles sexa colocada unha pulseira identificativa que lles acredita como tales.

O acompañante terá que adquirir a súa entrada correspondente e deberá presentar a seguinte documentación á entrada do recinto:

Se o acompañante durante o festival é o pai, nai ou titor legal: tanto o menor como o acompañante deberán presentar o seu DNI, libro de familia, pasaporte de ambos ou documento legal que acredite a relación paterno filial ou de responsabilidade sobre o menor.

Se o acompañante non é o pai, nai ou titor legal: o acompañante deberá levar a documentación que lle identifique como tal. Autorización de asistencia por parte do pai, nai ou titor legal do menor acompañada de fotocopia de DNI, libro de familia ou pasaporte de ambos.

En todo momento tanto o acompañante como o menor deberán levar o seu DNI ou pasaporte por se fose requirido por parte do persoal da Organización para acreditar a súa identidade. No caso de ser estranxeiros deberanse achegar os documentos oportunos do país de orixe.

A Organización informa que a lexislación vixente prohibe expresamente a venda de alcol aos menores de 18 anos, polo que se identificará a cada menor cunha pulseira para impedir que este compre alcol dentro do recinto. O menor deberá en todo momento levar visible esta pulseira, así como ter dispoñible o seu DNI.

O incumprimento dalgún dos requisitos anteriores será motivo de expulsión do recinto e non dará dereito a reembolso do importe abonado pola entrada do menor.