Política de Privacidade

INFORMACIÓN Ó USUARIO

OLD NAVY PORT PRODUCCIONES SL ESMERARTE INDUSTRIAS CREATIVAS SL UTE Núm. 2 LEI 18/1982 , infórmalle que, segundo o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679, de protección de datos, (RGPD) e na L.Ou. 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD), trataremos o seu datos tal e como reflectimos na presente Política de Privacidade.

 

Nesta Política de Privacidade describimos como recollemos os seus datos persoais e por que os recollemos, que facemos con eles, con quen os comparto, como os protexemos e as súas opcións en canto ao tratamento dos seus datos persoais.

 

Esta Política aplícase ao tratamento dos seus datos persoais recollidos pola empresa para a prestación dos seus servizos. Se cumprimenta calquera dos nosos formularios debe aceptar previamente as condicións desta Política e gardaremos rexistro desa aceptación.

 

 1. RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS DATOS

 

O responsable do tratamento dos datos recolleitos nesta páxina web é:

 • Denominación social: UTE Núm. 2 ESMERARTE & OLD NAVY
 • Nome comercial: O SON DO CAMIÑO
 • CIF: U72934029
 • Domicilio: URZAIZ, Nº 5, 5 A 36201, VIGO, PONTEVEDRA

 

 1. FINALIDADE, LEXITIMACIÓN E CONSERVACIÓN

 

Recollemos e tratamos os seus datos persoais a través dos formularios que se atopa na nosa páxina web:

Contacta connosco

 • Finalidade: Contestar as súas solicitudes de información, atender as súas peticións e responder as súas consultas ou dubidas
 • Lexitimación: O tratamento baséase na execución dunha resposta tras o enchemento e envío do formulario.
 • Conservación: Os seus datos conservaranse nas nosas bases de datos durante 6 meses.

 

 1. TIPOS DE DATOS RECOLLEITOS

Os tipos de datos que se solicitan son:

 • Datos de carácter identificativo e de contacto.

Tamén recollemos de forma automática datos sobre a súa visita ao noso sitio web, segundo descríbese na política de cookies.

UTE ESMERARTE & OLD NAVY non recompila datos considerados especialmente sensibles como poden ser: raza ou orixe étnico, opinións políticas ou crenzas relixiosas ou filosóficas, participación en sindicatos, saúde, actividade sexual ou orientación sexual, datos biométricos ou xenéticos.

É responsabilidade de cada interesado que os datos achegados sexan verdadeiros, exactos, completos e actualizados e só eles serán responsables de calquera dano ou prexuízo, directo ou indirecto, que puidese ocasionarse como consecuencia do incumprimento de tal obrigación.

No caso de que os datos achegados por un Usuario pertencesen a un terceiro distinto de quen facilita os datos, o Usuario deberá informar o terceiro dos aspectos contidos nesta Política de Privacidade e obter a súa autorización para facilitar os seus datos a UTE ESMERARTE & OLD NAVY

 

 1. DESTINATARIOS DOS DATOS

Os datos poden ser comunicados a terceiros para a prestación dos diversos servizos, en calidade de Encargados do Tratamento pero non cederemos os seus datos persoais a terceiros, salvo que esteamos obrigados por unha lei ou que vostede, previa información e aceptación, o acordase así connosco.

Compartimos a súa información con:

Prestadores de servizos contratados por (Encargados do Tratamento). Como, por exemplo: o noso servizo de aloxamento, informáticos ou asesores xurídicos. Esiximos a todos os nosos encargados, contractualmente, que só usen os datos persoais facilitados para a finalidade prevista no contrato e que, á súa finalización, devólvannolos ou destrúan devanditos datos persoais.

Prestadores de servizos situados fose do Espazo Económico Europeo (transferencias internacionais de datos), como por ex. EEUU. Nestes casos, esixe que devanditos destinatarios cumpran con medidas deseñadas para protexer os datos persoais e, para iso, baséase en mecanismos aprobados pola UE que permiten ditas transferencias, como cláusulas contractuais tipo.

Por obrigación legal: Axencia Tributaria, Administración Pública con competencia, Xuíces e Tribunais, etc. 

 

 1. DEREITOS DOS INTERESADOS

Ten dereito a solicitar confirmación acerca de se estamos a tratar os seus datos persoais e, se é así, a acceder aos devanditos datos ou solicitar o seu portabilidad.

Ten dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos (sempre teremos en conta a súa obxección para recibir publicidade) e/o a solicitar a supresión dos mesmos.

Poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus datos nos seguintes supostos:

 • Mentres se comproba a impugnación da exactitude dos seus datos.
 • Se o tratamento fose ilícito, pero opuxésese á supresión dos seus datos.
 • Cando o centro educativo non necesite os seus datos, pero vostede necesíteos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 • Cando se opuxo ao tratamento dos seus datos para o cumprimento dunha misión en interese público ou para a satisfacción dun interese lexítimo, mentres se verifica se os motivos lexítimos para o tratamento prevalecen sobre os seus.

 

Ademais, pode revogar o consentimento prestado en calquera momento. Con todo, teña en conta que tras atender a súa revogación poderemos seguir comunicándonos con vostede cando sexa necesario para cumprir coas nosas obrigacións legais ou para executar o contrato que manteña connosco.

Para o correcto exercicio dos seus dereitos, solicitámoslle que, ao formular a súa solicitude, acredite a súa identidade mediante unha copia do seu DNI, ou documento oficial equivalente, e identifique a empresa (ou empresas) á que figuren vinculados os seus datos, se se dá o caso. Canles á súa disposición:

 • Carta: UTE ESMERARTE & OLD NAVY dirixida á dirección do Centro, indicando no asunto “Protección de Datos”.
 • Correo electrónico: dpo@esmerarte.com, indicando no asunto “Protección de Datos”.

Con todo, pode obter máis información sobre os seus dereitos dirixíndose á Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) #ante a que poderá presentar unha reclamación.

 

 1. ACTUALIZACIÓN DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Esforzámonos para mellorar continuamente os nosos servizos, procesos e a protección dos dereitos dos interesados, por iso actualizaremos esta política de privacidade periodicamente. Aconsellámoslle que a consulte de forma regular.